Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Poslání Domova pro seniory Malešice

Domov pro seniory Malešice (DS) a jeho zaměstnanci považují za profesní prioritu
provázet seniory ve stáří, poskytovat jim služby, které umožní co nejdelší zachování samostatnosti, soběstačnosti, aktivity a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Důraz je kladen na práva, potřeby, jedinečnost a důstojnost seniorů, zachování maximální míry jejich soukromí a možnosti svobodného rozhodování. DS poskytuje seniorům podporu ve snaze vést plnohodnotný, kvalitní život. Kvalita života je přitom vnímána jako čistě individuální měřítko, které definuje klient sám.

Cíle poskytované služby

 • vytvořit pro seniory s respektem ke všem jejich právům bezpečné prostředí, podporující jejich soběstačnost, seberealizaci, udržování dřívějších a navazování nových sociálních vztahů a vazeb
 • garantovat klientům v rámci uzavřené smlouvy o poskytované pobytové sociální službě životní jistotu v oblasti ubytování, stravování, potřebné zdravotní a ošetřovatelské péče a sociálního poradenství
 • umožňovat využití aktivizačních, sociálně terapeutických a dalších služeb, které poskytují podporu a pomoc při naplňování individuálních potřeb a přání klientů
 • individualizovat v rámci možností poskytovanou sociální pobytovou službu, plánovat a realizovat tuto službu podle potřeb, přání a osobních cílů klientů

Principy poskytované sociální služby

 • služba je poskytována v souladu s platnými právními předpisy ČR, vnitřními pravidly DS, standardy kvality sociálních služeb, profesní odborností a etikou
 • zaměstnanci DS s klienty jednají tak, aby vytvářeli bezpečnou, otevřenou, podnětnou, vstřícnou a přátelskou atmosféru
 • individuální plánování a realizování služby ve spolupráci s klientem probíhá tak, aby odpovídalo jeho specifickým potřebám a podpořilo naplnění jeho přání a potřeb v rámci reálných možností, vyplývajících z kapacity a personálního obsazení DS
 • povinností zaměstnanců DS je chránit a respektovat lidská práva všech klientů; spory, střety zájmů, situace porušení práv a stížnosti klientů se řeší transparentně, vždy podle vnitřních pravidel DS v souladu s platnými právními předpisy

Prioritou je:

 • respektování individuálních potřeb a přání klientů
 • respektování lidské důstojnosti
 • uplatňování antidiskriminačních přístupů ke všem klientům
 • podpora klientů v jejich aktivitě, samostatném rozhodování, vyjadřování vlastní vůle, pocitů, přání, názorů, myšlenek a připomínek
 • podpora klientů v jejich rozhodnutí využít služeb poskytovaných mimo DS
 • podpora klientů ve snaze vést i ve stáří plnohodnotný život a udržet si jeho kvalitu
 • podpora sociálního začlenění klientů jakjo prevence sociálního vyloučení
 • podpora vazeb s rodinami a přáteli klientů
 • podpora kontaktů s obecní komunitou

nahoru