Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Vážení návštěvníci, vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie onemocnění COVID-19 a s ohledem na doporučení Hygienické stanice hl. m. Prahy, doporučujeme  nosit po celou dobu návštěvy ve vnitřních prostorách Domova pro seniory Malešice respirátor. 

Poslání Domova pro seniory Malešice

Domov pro seniory Malešice (DS) a jeho zaměstnanci považují za profesní prioritu
provázet seniory ve stáří, poskytovat jim služby, které umožní co nejdelší zachování samostatnosti, soběstačnosti, aktivity a kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. Důraz je kladen na práva, potřeby, jedinečnost a důstojnost seniorů, zachování maximální míry jejich soukromí a možnosti svobodného rozhodování. DS poskytuje seniorům podporu ve snaze vést plnohodnotný, kvalitní život. Kvalita života je přitom vnímána jako čistě individuální měřítko, které definuje klient sám.

Cíle poskytované služby

 • vytvořit pro seniory s respektem ke všem jejich právům bezpečné prostředí, podporující jejich soběstačnost, seberealizaci, udržování dřívějších a navazování nových sociálních vztahů a vazeb
 • garantovat klientům v rámci uzavřené smlouvy o poskytované pobytové sociální službě životní jistotu v oblasti ubytování, stravování, potřebné zdravotní a ošetřovatelské péče a sociálního poradenství
 • umožňovat využití aktivizačních, sociálně terapeutických a dalších služeb, které poskytují podporu a pomoc při naplňování individuálních potřeb a přání klientů
 • individualizovat v rámci možností poskytovanou sociální pobytovou službu, plánovat a realizovat tuto službu podle potřeb, přání a osobních cílů klientů

Principy poskytované sociální služby

 • služba je poskytována v souladu s platnými právními předpisy ČR, vnitřními pravidly DS, standardy kvality sociálních služeb, profesní odborností a etikou
 • zaměstnanci DS s klienty jednají tak, aby vytvářeli bezpečnou, otevřenou, podnětnou, vstřícnou a přátelskou atmosféru
 • individuální plánování a realizování služby ve spolupráci s klientem probíhá tak, aby odpovídalo jeho specifickým potřebám a podpořilo naplnění jeho přání a potřeb v rámci reálných možností, vyplývajících z kapacity a personálního obsazení DS
 • povinností zaměstnanců DS je chránit a respektovat lidská práva všech klientů; spory, střety zájmů, situace porušení práv a stížnosti klientů se řeší transparentně, vždy podle vnitřních pravidel DS v souladu s platnými právními předpisy

Prioritou je:

 • respektování individuálních potřeb a přání klientů
 • respektování lidské důstojnosti
 • uplatňování antidiskriminačních přístupů ke všem klientům
 • podpora klientů v jejich aktivitě, samostatném rozhodování, vyjadřování vlastní vůle, pocitů, přání, názorů, myšlenek a připomínek
 • podpora klientů v jejich rozhodnutí využít služeb poskytovaných mimo DS
 • podpora klientů ve snaze vést i ve stáří plnohodnotný život a udržet si jeho kvalitu
 • podpora sociálního začlenění klientů jakjo prevence sociálního vyloučení
 • podpora vazeb s rodinami a přáteli klientů
 • podpora kontaktů s obecní komunitou

nahoru