Menu
DS Malešice
Domov pro senioryMALEŠICE

Sociální služby

 Služby sociálního oddělení

 • na sociálním oddělení informujeme veřejnost o službách DS a poskytujeme základní sociální poradenství pro zájemce a žadatele o pobytovou sociální službu v DS (včetně poskytnutí formulářů žádostí o umístění)
 • zajišťujeme jednání se zájemci o poskytovanou sociální službu a ve spolupráci s oddělením zdravotnicko - ošetřovatelským zajišťujeme sociální šetření u žadatelů o službu
 • máme v kompetenci:
  • přijímání žádostí do DS
  • hodnocení žádostí, výběr nových klientů (ve spolupráci s dalšími odborníky DS a zástupci zřizovatele - MHMP)
  • vedení  evidence žadatelů o umístění v DS
  • uzavírání smluv o poskytnutí pobytové sociální služby v DS
 • zajišťujeme s důrazem na individuální přístup ke klientům a jejich přáním pomoc v nejrůznějších oblastech života (úřední i osobní záležitosti, spolupráce s rodinami, pomoc rodinným příslušníkům, kontakty se sociálním prostředím mimo DS)
 • pro všechny klienty DS zajišťujeme potřebnou administrativu (sociální část) spojenou s jejich pobytem v DS a poskytujeme jim v souladu se zákonem základní sociální poradenství
 • ve spolupráci s aktivizačním a ošetřovatelským oddělením se podílíme na individuálním plánování poskytované sociální služby, spolupracujeme s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami klientů při řešení potřeb a cílů klientů, organizujeme oslavy narozenin 

nahoru